De STEAM Cup Challenge

Een uitdaging voor de hele klas

De STEAM Cup Challenge is het project dat Slim.nl, samen met opleidingspartner van het onderwijs IT Randsteden, heeft opgezet om docenten op weg te helpen met programmeren, ‘maakonderwijs’ en ‘project based learning’  in de klas. Het is een superleuke wedstrijd waar leerlingen in teamverband werken aan een oplossing rondom duurzaamheid, en waar zij hun creativiteit volop in kwijt kunnen.

De Challenge

We dagen docenten in het voortgezet onderwijs en mbo uit om met een team of klas aan de slag te gaan met de Micro:bit, een multifunctionele minicomputer die je eenvoudig kunt programmeren. Met behulp van deze Micro:bit moet er een oplossing bedacht én gemaakt worden voor ‘het huis van de toekomst’; een thema waarvan wij zeker weten dat de leerlingen er veel creativiteit in kwijt kunnen. Er kan bij dit thema ook een mooie link gemaakt worden naar duurzaamheid; hoe kun je technologie inzetten om de leefomgeving te verbeteren?

Uiterlijk vrijdag 15 maart kunnen de teams hun projectplan inleveren en wordt het idee beoordeeld door een vakjury. De tien beste ideeën mogen om de hoofdprijs strijden tijdens het spetterende finale-evenement in Science Museum NEMO op woensdag 17 april. Het team met het beste idee voor een innovatieve toepassing voor in of om het huis wint fantastische prijzen; waaronder een tripje naar Walibi.

Inzetbaarheid en tijdsbesteding

Het STEAM Cup Challenge-project is op allerlei manieren in te zetten in het onderwijs. In de reguliere lessen Informatica, Techniek, Natuurkunde of Aardrijkskunde bijvoorbeeld, maar ook als extra opdracht voor een projectweek, de top-klas, talentklassen, of in het Technasium-programma.

Leerlingen in een projectteam kunnen allen vanuit hun eigen interesses en talenten bijdragen aan het eindresultaat. Naast programmeurs heeft een team namelijk ook leden nodig die graag presenteren, een Sway-presentatie maken of een prototype in elkaar knutselen. De benodigde tijdsbesteding kan naar eigen inzicht bepaald worden. Wij raden aan om minimaal 10 uur aan de STEAM Cup Challenge te besteden om tot een mooi resultaat te komen.

Ga direct aan de slag

Ga je de uitdaging aan, dan word je een training aangeboden (voor één docent), waarin je kennismaakt met de werking van de Micro:bit en MakeCode. Je verlaat de training met een pakket aan spullen, waarmee je direct aan de slag kunt:

 • 10 Micro:bits
 • Een pakket met additionele sensoren
 • 10 lesplannen
 • Uitnodiging voor een serie webinars
 • Deelname aan de wedstrijd.

Planning

 • Project inleveren voor pre-selectie vakjury: vrijdag 15 maart 2019
 • Uitslag pre-selectie: maandag 1 april 2019
 • The Final Challenge, het finale-evenement: woensdag 17 april 2019.

Spelregels

De STEAM Cup Challenge is een wedstrijd voor docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo. Deelname aan de STEAM Cup Challenge is alleen voorbehouden aan scholen gevestigd in Nederland.

Opdracht

Bedenk én maak met behulp van de Micro:bit een oplossing  voor in of om het huis dat past in het ‘huis van de toekomst’. Een Micro:bit is een minicomputer, waarmee je allerlei leuke toepassingen kunt maken door hem eenvoudig te programmeren.

Deelname aan de STEAM Cup Challenge kost € 695,=. excl. btw

Door in te schrijven doe je mee aan de STEAM Cup Challenge, je ontvangt dan:

 • Een Micro:bit training
 • Na afloop van de training krijg je 10 Micro:bits, een pakket met additionele sensoren en 10 kant-en-klare lesplannen mee
 • Uitnodiging voor een serie webinars.

Wilt u alleen een Micro:bit-training volgen en meedoen aan de wedstrijd, of heeft u al voldoende Micro:bits beschikbaar en wilt u alleen meedoen aan de wedstrijd, dan is dat ook mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Sandra Fiege, Projectleider STEAM Cup Challenge, via 020 – 420 13 96, of via sandra.fiege@slim.nl.

Op vrijdag 15 maart 2019 dienen de deelnemende teams hun project in te leveren in een Sway-presentatie. Te laat ingediende projecten dingen niet mee, de datum van ontvangst is bindend. Er vindt bij te laat indienen geen restitutie plaats van inschrijfgelden en/of vergoedingen van andere gemaakte kosten.

Een deskundige jury selecteert de beste ideeën. Deze teams mogen tijdens de ‘Final Challenge’, het finale-evenement, dat op woensdag 17 april 2019 zal plaatsvinden, hun project pitchen voor de jury in een ‘Dragons Den’-setting. De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Het winnende team wint fantastische prijzen voor hun klas én voor de school.

Het is voor docenten vanuit verschillende disciplines interessant om deel te nemen aan de STEAM Cup Challenge; of je nu Wiskunde, Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde of Informatica geeft.

De jury let o.a. op generieke resultaat, de rol van de docent, niveau/leeftijd van de leerlingen, techniek, creativiteit en presentatie.

Naast deze spelregels zijn de Algemene voorwaarden van Slim BV / SLBdiensten BV van toepassing. Waar door deze spelregels niet is voorzien, beslist de projectleider van Slim BV / SLBdiensten BV. Deze beslissing is bindend.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit die als student/leerling is ingeschreven bij een onderwijsinstelling, of daarmee door Ondernemer gelijkgestelde instelling, of de natuurlijke persoon die als personeelslid/medewerker is aangesteld bij of in dienst is van een onderwijsinstelling, of daarmee door Ondernemer gelijkgestelde instelling, en die rechtmatig in het bezit is en rechtmatig gebruik maakt van de voor een bestelling via Ondernemer benodigde Gebruikersnaam en wachtwoord. In afwijking hiervan kan Ondernemer producten of diensten leveren aan personen die niet zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Dit zal bij het aanbod vermeld worden. Deze personen worden tevens aangemerkt als Consument.
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Gebruikersnaam: een door de instelling, of daarmee door Ondernemer gelijkgestelde instelling, erkend of geaccepteerd e-mailadres of een na validatie door Ondernemer, of via een externe inlogmethode, toegewezen of erkende naam Een Consument dient slechts één Gebruikersnaam tot zijn beschikking te hebben. Voor aflevering op het thuisadres wordt alleen een Gebruikersnaam met de extensie van een onderwijsinstelling, of daarmee door Ondernemer gelijkgestelde instelling, geaccepteerd of een ander geldig e-mailadres..
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Slim BV; SLB Diensten BV
Vierwindenstraat 149 Vierwindenstraat 149
1013 LA Amsterdam; 1013 LA Amsterdam
Telefoonnummer voor Slim.nl en SLBdiensten: 020-6244776, bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur
E-mailadres: info@slim.nl / servicedesk@slbdiensten.nl
KvK-nummer: Slim BV KvK 33281439 / SLB Diensten BV KvK 33246230
Btw-identificatienummer: Slim BV NL 8049.71.262.B.01
Btw-identificatienummer: SLB Diensten BV NL 8026.54.150.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument, met uitzondering van het in artikel 21, van deze algemene voorwaarden, specifiek genoemde geval.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Lees meer